regulamin

REGULAMIN I FORUM EKSPERTÓW PUMPLAB – FORUM W FORMULE HYBRYDOWEJ

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez platformę PumpLab – www.pumplab.pl – z siedzibą w Krakowie.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Forum, dostępny na stronie internetowej https://forumekspertowpumplab.pl/bilety/; Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem https://forumekspertowpumplab.pl/ za pomocą którego następuje Rejestracja; Forum oznacza organizowane w trybie hybrydowym przez Organizatora Forum, którego dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Forum, w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://forumekspertowpumplab.pl/. Organizator oznacza Woo Agency Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków 60-754, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411. Regulamin oznacza niniejszy regulamin; Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Forumi; Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zarejestrowaną do udziału w Forum; Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji. 3. Rejestracja uczestnictwa w Forum jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 • 2 Rejestracja i Zawarcie umowy
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania. 4. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną. 5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, Kupujący skierowany zostanie do strony płatności. Po prawidłowym przeprocesowaniu zamówienia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zakupu. W dniu wydarzenia, wskazanym przez Organizatora, Kupujący, na adres e-mail podany przy Rejestracji, otrzyma link wraz z instrukcją logowania do platformy Forum. Istnieje możliwość wystawienia faktury vat na zakupione bilety upoważniające do udziału w Forum.
 • 3 Uiszczenie opłaty za udział w Forum
 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Forum. 2. Opłatę za udział uiszcza się w sposob wskazany przez Organizatora. 3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora, Kupujący wyraża zgodę na przekierowanie do strony płatności. 4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Forum jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Forum. 5. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Forum jest uiszczenie opłaty za udział w Forum wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego. 6. Udział w Forum może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.
 • 4 Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Organizator podchodzi do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: kontakt@forumekspertowpumplab.pl.
 • 5 Wymagania Techniczne
 1. I Forum Ekspertów PumpLab jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo. 2. W celu odbioru transmisji Forum Uczestnik powinien dysponować:
 2. a) komputerem z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7/ macOS albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android/iOS, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet;
 3. b) dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej: 240p 500 kbps 360p 1 Mbps 720p 3 Mbps 1080p 7 Mbps 2K 12 Mbps 4K 22 Mbps
 4. c) aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari;
 5. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Forum udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych. 3. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Forum Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 6 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego
 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania. 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać. 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu. 4. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści Regulaminu. 5. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów.
 • 7 Zmiany w programie Konferencji
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Forum tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Forum, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Forum okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. 2. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Forum dostępnej pod linkiem https://forumekspertowpumplab.pl/. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum w terminie do dnia zakończenia Forum. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Forum, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). 5. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Forum Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie. 6. W przypadku odstąpienia od organizacji Forum, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Forum na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 • 8 Reklamacje
 1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@forumekspertowpumplab.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora. 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Forum. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie Forum, którego reklamacja dotyczy; b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.
 • 9 Klauzula informacyjna dla Kupujących i Uczestników
 1. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Woo Agency Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411. 2. Dane osobowe Kupujących i Uczestników przetwarzane są w celach określonych w Polityce Prywatności Organizatora.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem są sądy polskie. 3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. 6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności: a) wiadomość przekazywane drogą mailową; b) faktury VAT; c) trasmisja sygnału wideo i audio z Forum oraz Regulamin, o ile Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie 7. Regulamin jest dostępny pod na stronie organizatora https://forumekspertowpumplab.pl/ . 8. Regulamin obowiązuje od 22.01.2020

pumplab

PumpLab – ogólnodostępna platforma wiedzy, zrzeszająca osoby zainteresowane lub działające w obszarze infrastruktur pompowych.